Kombinatorika
a pravděpodobnost

KOMBINATORIKA

L17: Permutace bez opakování

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

V předchozích lekcích jsme se věnovali variacím bez opakování, což jsou uspořádané k-tice z n prvků, kdy každý prvek se vyskytuje nejvýše jednou. Jejich zvláštním případem je, kdy sestavujeme z n prvků variace n-tého řádu. Ty budeme označovat pojmem permutace.

Permutace je slovo latinského původu, které v češtině znamená přeměňování. V některé starší literatuře se můžeme setkat i s pojmem "pořadí".
Příklad L17.01:

a) Kolik trojciferných čísel můžeme vytvořit z čísel 1, 2, 3, aby se každá číslice vyskytovala nejvýše jedenkrát? Vypište tato čísla!
b) Kolik čtyřciferných čísel můžeme vytvořit z čísel 1, 2, 3, 4, aby se každá číslice vyskytovala nejvýše jedenkrát? Vypište tato čísla!

Řešení

Počet takových čísel můžeme zjistit i se znalostí variací.

a) Trojciferná čísla

$${V(3, 3) = = \frac{3!}{(3 - 3)!} = \frac{3!}{0!} = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6}$$

123, 132
213, 231
312, 321

Z číslic 1, 2, 3 můžeme vytvořit 6 trojciferných čísel tak, aby se číslice neopakovaly.

b) Čtyřciferná čísla

$${V(4, 4) = = \frac{4!}{(4 - 4)!} = \frac{4!}{0!} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24}$$

1234, 1243, 1324, 1342, 1423, 1432
2134, 2143, 2314, 2341, 2413, 2431
3124, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421
4123, 4132, 4213, 4231, 4312, 4321

Z číslic 1, 2, 3, 4 můžeme vytvořit 24 čtyřciferných čísel tak, aby se číslice neopakovaly.

Permutace bez opakování
Permutace z n prvků je každá n-členná variace z těchto prvků, Je to tedy uspořádaná n-tice sestavená z n prvků tak, že každý se v ní vyskytuje právě jednou.

Vztah pro permutaci bez opakování můžeme jednodušše odvodit ze vztahu pro variaci bez opakování. Platí: $${V(k, n) = n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdot~\dots~\cdot(n - k + 1)}$$ Tedy: $${V(k, n) = \frac{n!}{(n - k)!}}$$ Permutaci jsme si definovali jako n-člennou variaci z n prvků: $${P(n) = V(n, n) = \frac{n!}{(n - n)!}}$$ $${P(n) = V(n, n) = \frac{n!}{0!}}$$ Z lekce L01, která se věnovala faktoriálu, víme, že ${0! = 1}$. $${P(n) = V(n, n) = \frac{n!}{1} = n!}$$

Jinými slovy: Pokud vybíráme n-tici z n prvků, tak 1. prvek můžeme vybírat z n prvků, druhý z n - 1, třetí z n - 2, až předposlední ze dvou prvků a poslední z jednoho.

Dojdeme ke stejnému vztahu:

$${P(n) = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot~\dots~\cdot 2 \cdot 1 = n!}$$
Počet všech permutací bez opakování z n prvků
Pro počet všech permutací bez opakování z n prvků platí vztah: $${P(n) = n!}$$
Příklad L17.02:
Kolika způsoby můžeme uspořádat v knihovně 15 knih?
Řešení

Jedná se o permutaci z 15.

$${P(15) = 15! = 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 1~307~674~368~000}$$

15 knih můžeme uspořádat v knihovně 1 307 674 368 000 způsoby.

Příklad L17.03:
Kolik různých pěticiferných čísel lze vytvořit z číslic 3, 4, 5, 6, 7? Kolik z nich bude dělitelných pěti? Kolik z nich bude sudých?
Řešení

Pěticiferná čísla:
Jedná se o permutaci z 5.

$${P(5) = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120}$$

Pěticiferná čísla dělitelná pěti:
Tyto čísla mohou z nabízených číslic končit pouze 5. Zbylými čtyřmi číslicemi obsahujeme zbývající 4 cifry. Sestavujeme tedy permutaci ze 4

$${P(4) = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24}$$

Sudá pěticiferná čísla:
Tyto čísla mohou z nabízených číslic končit 4 nebo 6. Zbylými čtyřmi číslicemi obsahujeme zbývající 4 cifry. Sestavujeme tedy permutaci ze 4 a násobíme dvěma pro jednotlivé varianty poslední cifry.

$${2 \cdot P(4) = 2 \cdot 4! = 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 48}$$

Příklad L17.04:
Kolikati způsoby se mohou seřadit v řadě na oběd žáci jedné třídy, ve které je 8 chlapců a 6 dívek:
a) v libovolném pořadí?
b) pokud budou nejprve v řadě za sebou dívky a až potom chlapci?
c) pokud mají dívky stát v řadě za sebou?
Řešení

a)

Ve třídě je celkem 8 + 6 = 14 žáků. Tvoříme tedy permutace ze 14. $${P(14) = 14! = 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 87~178~291~200}$$

b)

Počet způsobů seřazení 6 dívek zjistíme pomocí permutace ze 6: $${P(6) = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720}$$

Počet způsobů seřazení 8 chlapců zjistíme pomocí permutace z 8: $${P(8) = 8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40~320}$$

Celkový počet možností seřazení zjistíme pomocí kombinatorického pravidla součinu: $${P(6) \cdot P(8) = 6! \cdot 8! = 720 \cdot 40~320 = 29~030~400}$$

c)

Počet způsobů, jak rozmístit dívky ve skupině za sebou zjistíme pomocí permutace ze 6: $${P(6) = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720}$$

Skupinu dívek můžeme v řadě 14 žáků umístit devíti způsoby, o čemž se můžeme přesvědčit níže (C = chlapec, D = dívka):

DDDDDDCCCCCCCC
CDDDDDDCCCCCCC
CCDDDDDDCCCCCC
CCCDDDDDDCCCCC
CCCCDDDDDDCCCC
CCCCCDDDDDDCCC
CCCCCCDDDDDDCC
CCCCCCCDDDDDDC
CCCCCCCCDDDDDD

Zbylá místa můžeme obsadit chlapci. Těch je 8, počet možností tedy získáme jako permutaci z 8: $${P(8) = 8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40~320}$$

Celkový počet možností seřazení žáků tedy bude: $${9 \cdot P(6) \cdot P(8) = 9 \cdot 6! \cdot 8! = 9 \cdot 720 \cdot 40~320 = 261~273~600}$$

Příklad L17.05:
Kolika způsoby se může posadit 7 studentů do lavice, kde je 7 míst? V kolika případech bude sedět Lenka uprostřed? V kolika případech bude sedět Lenka na kraji?
Řešení

I) Jedná se o permutaci ze 7: $${P(7) = 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5~040}$$

II) Pokud bude Lenka sedět uprostřed, obsazujeme zbývajících 6 míst. Jedná se tedy o permutaci ze 6: $${P(6) = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720}$$

III) Lenka může sedět na kraji ve dvou případech. V obou případech obsazujeme zbývajících 6 míst. Jedná se tedy o permutaci ze 6 násobenou dvěma.: $${2 \cdot P(6) = 2 \cdot 6! = 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 1~440}$$

Příklad L17.06:
a) Kolikati způsoby lze zamíchat balíček 32 karet?
b) Kolikati způsoby lze zamíchat balíček 52 karet?
Řešení

a) Jedná se o permutaci z 32. $${P(32) = 32! = 263~130~836~933~693~530~167~218~012~160~000~000 \doteq 2,63 \cdot 10^35}$$

b) Jedná se o permutaci z 52. $${P(52) = 52! = 80~658~175~170~943~878~571~660~636~856~403~766~975~289~505~440~883~277~824~000~000~000~000 \doteq 8,07 \cdot 10^67}$$

Pozn.: Jako výsledek by stačilo uvést 32! a 52!. Takové hodnoty již většinou na běžné kalkulačce přesně nevyčíslíme, ale zde jsou uvedeny pro představu velikosti čísla u faktoriálu vyšších hodnot. Tyto hodnoty mohou být vyčísleny například pomocí aplikace Wolfram Alpha, či jiných specializovaných matematických aplikací.

Příklad L17.07:
Zmenší-li se počet prvků o 2, zmenší se počet permutací 30 krát. Jaký je původní počet prvků?
Řešení
$${P(x - 2) \cdot 30 = P(x)}$$ $${(x - 2)! \cdot 30 = x!)}$$ $${(x - 2)! \cdot 30 = x \cdot (x - 1) \cdot (x - 2)!}$$ $${30 = x \cdot (x - 1)}$$ $${30 = x^2 - x}$$ $${x^2 - x - 30 = 0}$$ $${x_1 = -5}$$ $${x_2 = 6}$$

V dané permutaci je 6 prvků.

Příklad L17.08:
Z kolika prvků lze vytvořit 40 328 permutací?
Řešení

Když budeme postupovat z opačného směru, můžeme dělit dané číslo 2, výsledek 3 atd., až nám při dělení číslem n vyjde podíl 1. Potom číslo n je počet prvků, ze kterých jsme tvořili dané permutace.

$${40~320 : 2 = 20~160}$$

$${20~160 : 3 = 6~720}$$

$${6~720 : 4 = 1~680}$$

$${1~680 : 5 = 336}$$

$${336 : 6 = 56}$$

$${56 : 7 = 8}$$

$${8 : 8 = 1}$$

40 328 permutací vytvoříme z 8 prvků

Příklad L17.09:
Z kolika prvků lze vytvořit 6 402 373 705 728 000 permutací?
Řešení

Když budeme postupovat z opačného směru, můžeme dělit dané číslo 2, výsledek 3 atd., až nám při dělení číslem n vyjde podíl 1. Potom číslo n je počet prvků, ze kterých jsme tvořili dané permutace.

$${6~402~373~705~728~000 : 2 = 3~201~186~852~864~000}$$

$${3~201~186~852~864~000 : 3 = 1~067~062~284~288~000}$$

$${1~067~062~284~288~000 : 4 = 266~765~571~072~000}$$

$${266~765~571~072~000 : 5 = 53~353~114~214~400}$$

$${53~353~114~214~400 : 6 = 8~892~185~702~400}$$

$${8~892~185~702~400 : 7 = 1~270~312~243~200}$$

$${1~270~312~243~200 : 8 = 158~789~030~400}$$

$${158~789~030~400 : 9 = 17~643~225~600}$$

$${17~643~225~600 : 10 = 1~764~322~560}$$

$${1~764~322~560 : 11 = 160~392~960}$$

$${160~392~960 : 12 = 13~366~080}$$

$${13~366~080 : 13 = 1~028~160}$$

$${1~028~160 : 14 = 73~440}$$

$${73~440 : 15 = 4~896}$$

$${4~896 : 16 = 306}$$

$${306 : 17 = 18}$$

$${18 : 18 = 1}$$

40 328 permutací vytvoříme z 18 prvků

Kontrolní otázky
 1. Co je to "permutace bez opakování"?
 2. Jak je definován faktoriál?
 3. Jak určíme počet permutací?
 4. Kolik různých šesticiferných přirozených čísel lze napsat pomocí číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, jestliže v zápisu každého čísla se každá z číslic může vyskytnout pouze jednou? Kolik z nich bude lichých?
 5. Zvětší-li se počet prvků o 2, zvětší se počet permutací 42 krát. Jaký je původní počet prvků?
Řešení
 1. Permutace z n prvků je každá n-členná variace z těchto prvků, Je to tedy uspořádaná n-tice sestavená z n prvků tak, že každý se v ní vyskytuje právě jednou.
 2. ${n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot~\dots~\cdot 2 \cdot 1}$
  ${0! = 1}$
 3. ${P(n) = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot~\dots~\cdot 2 \cdot 1 = n!}$
 4. 720 čísel, z toho 360 lichých
 5. 5 prvků

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Copyright © 2014 Ing. Michal Heczko