Kombinatorika
a pravděpodobnost

KOMBINATORIKA

L12: Kombinatorické pravidlo součinu

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Příklad L12.01:

Taneční kroužek navštěvuje 12 děvčat a 8 chlapců. Kolikati způsoby je možné vybrat 1 pár do taneční soutěže?

Řešení

Děvče je možné zvolit jedním z 12 způsobů. Pro každé děvče je možné zvolit 8 způsoby chlapce. Celkový počet možností, jak vybrat pár do soutěže, bude:

$${ n = 12\cdot8 = 96}$$

Taneční pár do soutěže je možné vybrat 96 způsoby.

Výběr dvojic si můžeme názorně představit i pomocí tabulky, kde řádky tvoří prvky jedné kategorie (v případě predchozího příkladu děvčata) a sloupce tvoří druhá skupina (chlapci). Celkový počet dvojic je dán počtem buněk tabulky, jak je ukázano na následujícím příkladu:

Poznatek z předchozího příkladu lze samozřejmě zobecnit:

Kombinatorické pravidlo součinu:
Počet všech uspořádaných k-tic, jejichž první člen lze vybrat ${n_2}$ způsoby, druhý člen (po výběru prvního členu) ${n_2}$ způsoby, ... a k-tý člen (po výběru všech předcházejících členů) ${n_k}$ způsoby, je roven: $${{n_1}\cdot{n_2}\cdot~\dots~\cdot{n_k}}$$
Příklad L12.02:
V jídelně mají na výběr ze dvou polévek, čtyř hlavních chodů a dvou nápojů. Kolika způsoby si může návštěvník školní jídelny vybrat oběd?
Řešení

Dle pravidla součinu můžeme vybrat jednu ze dvou polévek. Ke každé volbě polévky jeden ze čtyř hlavních chodů a ke každé této dvojici jeden ze dvou nápojů. Počet možností výběru tedy bude: ${2 \cdot 4 \cdot 2 = 16}$

U příkladu L12.01 jsme si možnost volby vizualizovali pomocí tabulky. V případě více voleb můžeme využít i jiné grafické zobrazení, a tím je graf. Polévky si zobrazíme čísly 1 a 2, hlavní chody velkými písmeny A, B, C a D, nápoje potom malými písmeny a, b. Každá kombinace těchto znaků nám potom znázorňuje jednu volbu (např. 1Aa, 1Ab, ...). Naší situaci potom znázorňuje níže uvedený obrázek.

Příklad L12.04:
Plánujeme trasu z Hradce Králové do Břeclavi přes Brno. Navigace mi nabídla 3 možné trasy z Hradce Králové do Brna a 2 možné trasy z Brna do Břeclavi.
Řešení

Z Hradce Králové do Brna lze použít jednu ze 3 tras, pro každou volbu trasy z Hradce Králové do Brna můžeme zvolit jednu ze dvou tras z Brna do Břeclavi. Když použijeme kombinatorické pravidlo součinu, dojdeme k následujícímu výsledku: ${3 \cdot 2 = 6}$

Příklad L12.05:
Král stojí na šachovnici (která má 8x8 polí) na poli D5 (v 5. řadě ve sloupci D). Třemi tahy se může dostat do poslední (osmé) řady. Kolikati způsoby to lze provést?
Řešení

Král se musí dostat z 5. do 8. řady. Protože se může pohybovat pouze o jedno pole a musí zvolit trasu tak, aby se do 8. řady dostal na 3 tahy, tak z 5. do 6. řady má 3 možnosti pohybu. Pro každý takový tah má opět 3 možnosti pohybu z 6. do 7. a pro každý přesun z 6. do 7. může zvolit jednu ze tří cest do 8. řady. Použijeme-li pravidlo součinu, bude výsledek následující:

$${3 \cdot 3 \cdot 3 = 27}$$
Příklad L12.06:
V divadle je v řadě je 10 sedadel. Na tyto sedadla se má posadit 10 různých osob. Kolika způsoby to lze provést?
Řešení
Na první sedadlo se může posadit 1 z 10 osob, na druhé už jen 1 z 9 zbývajících (protože jedna už sedí na 1. sedadle), na 3. 1 z 8, až na poslední si sedne už jen zbývající osoba. Dle kombinatorického pravidla součinu získáme následující výpočet: $${10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3~628~800}$$
Příklad L12.07:
Při zobrazování na monitoru se používá barevný model RGB, kdy se barva skládá z červené, zelené a modré složky. U 24-bitové barevné hloubky je možno nastavit 256 úrovní červené složky, 256 úrovní zelené složky a 256 úrovní modré složky. Kolik různých barev můžeme v daném barevném modelu zobrazit?
Řešení
Pro každou z 256 úrovní červené barvy můžeme nastavit jednu z 256 úrovní zelené barvy a následně pro každou takovou dvojici jednu z 256 úrovné modré barvy. $${256 \cdot 256 \cdot 256 = 256^3 = 16~777~216}$$
Kontrolní otázky
  1. Jak je definováno kombinatorické pravidlo součinu?
  2. Z města A do města B vede 5 cest, z města B do města C 3 cesty a z města C do města D 2 cesty. Kolika způsoby se můžeme dostat z města A do města D?
  3. Kolika způsoby může vybrat organizace, která má 40 členů, svého předsedu, místopředsedu a účetního, pokud každá osoba může zastávat nejvýše jednu funkci?
Řešení
  1. Počet všech uspořádaných k-tic, jejichž první člen lze vybrat ${n_2}$ způsoby, druhý člen (po výběru prvního členu) ${n_2}$ způsoby, ... a k-tý člen (po výběru všech předcházejících členů) ${n_k}$ způsoby, je roven: $${{n_1}\cdot{n_2}\cdot~\dots~\cdot{n_k}}$$
  2. ${5 \cdot 3 \cdot 2 = 30 }$
  3. ${40 \cdot 39 \cdot 38 = 59~280}$

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Copyright © 2014 Ing. Michal Heczko