Kombinatorika
a pravděpodobnost

TEST

Počet otázek:
Téma:  faktoriál a výrazy s faktoriály
 rovnice a nerovnice s faktoriály
 kombinaèní číslo a jeho vlastnosti
 výrazy s kombinačními čísly
 rovnice a nerovnice s kombinačními čísly
 Pascalův trojúhelník a binomická vìta
 základní kombinatorická pravidla
 variace bez opakování
 permutace bez opakování
 kombinace bez opakování
 variace s opakováním
 permutace a kombinace s opakováním
 náhodné pokusy, množina všech možných výsledkù
 náhodný jev a jeho pravděpodobnost
 pravděpodobnost sjednocení dvou náhodných jevů
 nezávislé jevy (násobení pravděpodobností)
 nezávislé pokusy
 binomické rozdělení (Bernoulliovo schéma), podmíněné pravděpodobnosti
 
Copyright © 2014 Ing. Michal Heczko